REFORMA E AMPLIACION DOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL

O promotor proxecta reformar e a ampliar os vestiarios e os aseos do campo de fútbol municipal, para dar resposta o aumenta a capacidade das instalación. Ofertarase así o servizo a un maior número de usuarios e disporase de instalacións que se axusten as necesidades de accesibilidade, igualdade entre homes e mulleres ao contar cun vestiario para mulleres e mellora da eficiencia enerxética, mellora dos seus accesos e eficiencia nos usos destas instalación.