PROMOTOR: LUIS SERANTES ALVAREZ
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0220
SITUACIÓN: Poxafeita, Ribadumia
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na adaptación de unha vivenda de 1983 como pensión de tres estrelas, habilitando 12 prazas de aloxamento de calidade.
Os obxectivos que se persegue e a posta en valor dun patrimonio inmobiliario en desuso co que xerar riqueza e emprego nun concello rural coma Ribadumia, onde escasea a oferta de prazas hoteleiras coas que atender a demanda dos visitantes que procuran o desfrute das actividades turísticas que se ofertan no entorno.

ORZAMENTO TOTAL: 261.100,00 €
AXUDA CONCEDIDA: 92.168,30 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 35,30 %